HERNÍ SHOP

Nejnovější výrobky

Akce

Konzole XBOX 360

Zajímavosti

Jan Petrus - Hry a Herní konzole
Švermova 1368
Beroun,266 01

Nákupní řád slouží k zjednodušení nebo objasnění postupu při nákupu v našem internetovém obchodě.

   1. Vyberte z nabídky v e-shopu daný výrobek nebo produkt o který jste projevily zájem a kliknutím na políčko (poslední políčko v pravé části)ve kterém je zobrazen oranžový nákupní koš ,vložíte výrobek do nákupního koše.U každého výrobku je automaticky naším systémem nastaven jeden kus požadovaného zboží v případě že od jednoho výrobku chcete objednat více kusů klikněte na výrobek vícekrát nebo změňte počet požadovaného produktu v bílém políčku které ukazuje požadovaný počet kusů.Postupujte takto i u dalších výrobků.V pravé horní polovině je zobrazen Váš celkový nákup i z celkovou cenou bez DPH a tučně s daní.

   2. Pokud jste spokojeni z útratou neváhejte a klikněte v pravé horní polovině ,kde se vám zobrazuje celková cena na políčko objednat.Otevře se Vám stránka na které máte své objednané zboží.Pokud chcete upravit přidat nebo odebrat zboží z nákupního košíku upravte požadovaný počet kusů nebo zadejte číslo 0 (při odebrání zboží).Po kliknutí na spodní políčko přepočítat Vám systém obchodu automaticky upraví cenu zboží. Poté klikněte na políčko objednat.

   3. Otevře se Vám stránka z objednávkou.

      Vyberte ze tří možností:
          * Přihlásit
          * Registrovat
          * Nákup bez registrace

Vyplňte kontaktní údaje nebo při přihlášení zadejte heslo a kód. Odešlete údaje a poté zadejte způsob dopravy zboží dle nabídky.

Naše firma Hry a herní konzole respektuje vaše soukromí. Pro poskytování našich služeb však potřebujeme znát vaše osobní data. Tato data jsou pečlivě chráněna před zneužitím.

Při nákupu jsou nezbytné následující údaje:

• Jméno a příjmení
• poštovní adresa
• telefonické, případně emailové spojení
• Tyto informace jsou nezbytné pro dodávku zboží a vystavení daňového dokladu.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům.

Děkujeme za čas ztrávený čtením tohoto zrychleného nákupního řádu.

Zákon o Elektroodpadech

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás touto cestou oficiálně informovali o stanovisku a postupu společnosti Hry a Herní Konzole ve věci aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem „Zákon o elektronickém odpadu“, na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13.8.2005 spolupodílet se na likvidaci těchto zařízení. Společnost Hry a Herní Konzole se stává členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

Výběr příspěvku na likvidaci „elektroodpadu“ bude prováděn formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který bude uváděn na každém prodejním dokladu jako samostatná položka. Dle výkladu zákona je tato částka účtována prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

Výše poplatku je v současné době ve stavu jednání mezi zástupci sběrného systému REMA a Ministerstva Životního prostředí (MŽP), jejich přesný soupis s cenou jednotlivých položek by měl být zveřejněn nejpozději 13.8.2005. Zároveň budou veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené naši společností obsahovat informaci - „Společnost řeší elektroodpad v rámci REMAsystému.

Informace o sběrných místech na http://www.remasystem.cz/“ Společnost Hry a Herní Konzole přistupuje k aplikaci těchto poplatků od 1.9.2005.

Plné znění zákona o elektroodpadech

185/2001 Sb.

ZÁKON O ELEKTROODPADECH

ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb. , 275/2002 Sb. , 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb. , 167/2004 Sb. , 188/2004 Sb. (část) Změna: 317/2004 Sb. Změna: 7/2005 Sb. Změna: 7/2005 Sb. (část) Změna: 7/2005 Sb. (část)

Ustanovení týkající se elektroodpadu

Díl 8 Elektrická a elektronická zařízení

§ 37f

# (1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství 31m) stanoví povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem.

# (2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam výrobků, které spadají do skupin elektrických a elektronických zařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

§ 37g

Základní pojmy

Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí

# a) elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen 'elektrozařízení') - zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu,

# b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení,

# c) opětovným použitím - použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny,

# d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu,

# e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku 31n)

# 1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo

# 2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo

# 3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh,

# f) elektrozařízením pocházejícím z domácností - použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

# g) zpětným odběrem elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném,

# h) odděleným sběrem elektroodpadu - odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném.

§ 37h

Základní povinnosti výrobců elektrozařízení

# (1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu

# a) samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady,

# b) společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy; smluvní strany odpovídají za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárně,

# c) přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto dílu zákona; odpovědnost výrobců za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká.

# (2) Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění povinností podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok (dále jen 'roční zpráva') a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. března. V případě, že výrobce plní povinnosti uvedené v odstavci 1 společně s jiným výrobcem, může spolu s ním zpracovat společnou roční zprávu. V případě podle odstavce 1 písm. c) zpracovává roční zprávu příslušná právnická osoba. Tato roční zpráva nahrazuje roční zprávu podle § 38 odst. 10.

# (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců podle odstavce 1 a obsah roční zprávy podle odstavce 2.Reklamační řád

Úvodní ustanovení
1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SURTEP, s.r.o.,Jan Petrus H+P , se sídlem  Beroun, Švermova 1368,266 01,IČ 47518022,DČ CZ7301210609
2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží
1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.
4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky
1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

D. Vyřízení reklamace
1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží  reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.
2. Reklamaci lze také uplatnit v provozovně prodávajícího na adrese  Beroun, Švermova 1368,266 01. Uplatněním reklamace přímo v autorizovaném servisu zákazník značně urychlí vyřízení reklamace.
3. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu.
4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
5. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu.
6. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
7. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
8. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.
9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

E. Rozsah záruky
1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
-  vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- na spotřební materiál (tonery, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně atd.),
3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

F. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:
- zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.
2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu Jan Petrus, Beroun, Švermova 1368,266 01 a to tak, že zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.
3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 45 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

G. Závěrečná ustanovení
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2005. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V případě dotazů volejte 777733835. Sepsáno společností SURTEP,s.r.o. - Jan Petrus H+P ,email:reklamace@surtep.cz


Dodatek:
1. Pokud k reklamovanému zboží nebude přiložen doklad o zakoupení bude Vám reklamované zboží zasláno zpět na dobírku za cenu poštovného tj. 99kč.
2. V případě že Vaše reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná, zboží Vám bude zasláno zpět za cenu poštovného a nákladů s tím spojených v hodinové sazbě 500kč


Dodatek k nákupnímu řádu

Storno poplatky, smluvní pokuta

1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

Dne 10.6.2008 v Berouně